Radni z komisji bezpieczeństwa poświęcili kolejne posiedzenie ocenie stanu dróg w naszej Gminie. Tym razem debatowali głównie o możliwościach poprawy dróg dojazdowych do pól, gdyż przede wszystkim ich naprawy dopominają się mieszkańcy. Jak poinformował wójt Marek Szopa, w kilku sołectwach już pracowała na tych drogach równiarka, m.in. w Mianocicach a obecnie w Boczkowicach i potem w Trzonowie. Na ten rok przewidziano utwardzenie dróg dojazdowych do pól w Konaszówce.

19.03                Radni (na zdjęciu kolejno: Zygmunt Szostak, Bożena Dziura, Dariusz Książek – przewodniczący komisji, Teresa Kmera – skarbnik Gminy, Wiesław Sęk – wiceprzewodniczący rady, Zdzisław Ptak) przyjęli także plan pracy Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na rok 2015. Na kwiecień zaplanowano objazd i ocenę stanu naszych dróg. W maju wysłuchają informacji Komendanta Policji w Książu Wielkim. Zajmą się także m.in. stanem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji oraz skontrolują przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Red.