GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

  DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ WIELOLETNIEGO  RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie  Aneksu Nr 2/2022  z dnia 5 września 2022 roku  do Umowy Nr 1/2022  z dnia 19 stycznia 2022 roku,  zmienionej aneksem nr 1/2022 z  dnia  13 czerwca 2022 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki  na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole  i w domu” w wysokości    100.000,00 zł   ( słownie: sto tyś. złotych 00/100).

 

Wartość zadania  na rok 2022 wynosi                                                           125.000,00 zł

- kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa                            100.000,00 zł

- środki własne gminy                                                                                         25.000,00 zł

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.