GMINA KSIĄŻ WIELKI

 znaki strona www

 

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie  Umowy nr 68/OPS/D/2023  z dnia 25 stycznia 2023 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki  na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole  i w domu” w wysokości  45.492,00 zł   ( słownie: czterdzieści pięć tyś. czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złotych 00/100).

 

Wartość zadania  na rok 2023 wynosi                                                              56.865,00 zł

- kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa                               45.492,00 zł

- środki własne gminy                                                                                          11.373,00 zł

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.