GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie  Aneksu Nr 1/2023  z dnia  20 czerwca 2023 roku  do Umowy Nr 68/OPS/D/2023 z dnia 25-01-2023r., Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w  wysokości  62 676  zł (słownie:  sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych),   tym:                                                                                                                                                                          

- kwota  12 535  zł (słownie:  dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych) stanowi zwiększenie dotacji o 20% z tytułu spełnienia warunków określonych w pkt 5 załącznika nr 1 do w/w umowy.

Przewidywana wartość zadania  na rok 2023 wynosi                                  78.345,00 zł

- kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa                              62.676,00 zł

- środki własne gminy                                                                                         15.669,00 zł

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.