GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Informacja o przystąpieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

I. CELE PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych,  zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

 

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości  21.238,00 zł  ( słownie: dwadzieścia jeden tyś. dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

-realizację  dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy tj. organizacja specjalistycznego poradnictwa- zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,

Czytaj więcej...

znaki strona www

DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY ZWIĄZANEGO

Z REALIZACJĄ WIELOLETNIEGO  RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY

UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu  852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.

 -   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie Aneksu Nr 2/2021  z dnia  17 września 2021r. do  Umowy nr 1/2021 z dnia  13 stycznia 2021, zmienionej Aneksem Nr 1/2021 roku z dnia  25 czerwca 2021 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości    90. 174,00 zł.

Całkowity koszt zadania  na rok 2021 wynosi                                      112.717,50 zł

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa                     90.174,00 zł

- środki własne gminy                                                                          22.543,50 zł

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.

 -   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka.

Na podstawie  Umowy nr 511/OPS/2021 z dnia  10 września 2021 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                 w wysokości  3.452,00 zł.

Wartość  zadania za okres przyznania dotacji tj. od dnia  01.01.2021 r. do dnia 29-05-2021r.  wynosi    4.323,85 zł.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.