GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdział 85214 § 2030 klasyfikacji budżetowej/budżet zadaniowy: 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej/.

Dotacja celowa  przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjanta dotacji polegającego na  przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, poprzez dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, które miało miejsce w dniu 24 czerwca 2021r. (ulewny deszcz, gradobicie).

Na podstawie  Umowy nr 626/OPS/2021 z dnia 10 września 2021 roku  Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego w wysokości  197.169,00 zł  .

Całkowita wartość zadania wynosi  246.462,00 zł.

Wieloletni rządowy program  „Posiłek  w  szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym ze środków  budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „ Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku  2020 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”  w wysokości  88.480,00 zł.

Całkowity koszt zadania  w roku  2020 wyniósł                            110.600,00 zł

w tym

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa              88.480,00 zł

- środki własne gminy                                                                            22.120,00 zł

 

Wieloletni rządowy program  „Posiłek  w  szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym ze środków  budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „ Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku  2019 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie  realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”  w wysokości 67.609,00 zł.

 

Całkowity koszt zadania w roku  2019  wyniósł                                84.511,25 zł

w tym

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa              67.609,00 zł

- środki własne gminy                                                                            16.902,25 zł

znaki strona www

 

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  

Celem dotacji  jest  zapewnienie  obsługi  zadań zleconych, o których mowa w  art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20  ustawy  o pomocy społecznej tj.

 -   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

-    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

-    dożywianie dzieci;

 -   przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 -   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Czytaj więcej...

znaki strona www

Gmina Książ Wielki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program  „Posiłek  w  szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym ze środków  budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

 

Gmina Książ Wielki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim informuje, że rok 2021 jest kolejnym rokiem kontynuacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa.
Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 55.975 zł
w tym
- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa 44.780 zł
- środki własne gminy 11.195 zł

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.