GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Okres realizacji od  6 marca 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Numer umowy: 45/WP/2023/FS

W ramach Programu Gmina  Książ Wielki  ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymała    437.302,20 zł  na realizację usług asystencji osobistej  oraz  8.746,04 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Całkowity koszt zadania:  446.048,24 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie  usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych .

Program ma  zapewnić :

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności przez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czytaj więcej...

 znaki strona www

 

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie  Umowy nr 68/OPS/D/2023  z dnia 25 stycznia 2023 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki  na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole  i w domu” w wysokości  45.492,00 zł   ( słownie: czterdzieści pięć tyś. czterysta dziewięćdziesiąt dwa  złotych 00/100).

 

Wartość zadania  na rok 2023 wynosi                                                              56.865,00 zł

- kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa                               45.492,00 zł

- środki własne gminy                                                                                          11.373,00 zł

 

znaki strona www

DOTACJA  CELOWA  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA  NA DOFINANSOWANIE  ZADANIA WŁASNEGO  GMINY

UTRZYMANIE  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu  852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.

Czytaj więcej...

znaki strona www

  DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ WIELOLETNIEGO  RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Czytaj więcej...

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości   39.673,00 zł  ( słownie: trzydzieści dziewięć  tyś. sześćset siedemdziesiąt trzy złote  00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, na  wydatki bieżące Ośrodka określone  w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Celem dotacji  jest  zapewnienie  obsługi  zadań zleconych, o których mowa w  art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20  ustawy  o pomocy społecznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z  art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy  o pomocy społecznej  realizowanych przez gminę .

Na podstawie  Umowy nr 91/OPS/2022  z dnia  15 marca 2022 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości  39.673,00 zł, środki własne to kwota 408.647,55 zł.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.