GMINA KSIĄŻ WIELKI

 Ważniejsze inwestycje w Gminie Książ Wielki

(w latach 2000 – 2014)

Lata 2000-2003

1. Budowa wodociągów na terenie Gminy

Inwestycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundusz Wspomagania i Zaopatrzenia Wsi w Wodę oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wybudowano ok. 120 km sieci wodociągowej, zbiorniki na wodę we wsiach Antolka, Trzonów, Rzędowice, studnie głębinowe w Tochołowie, Boczkowicach i Rzędowicach. Wykonano 20,8 km przyłączy wodociągowych u 1.850 mieszkańców.

2. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci   kanalizacyjnej w Książu Wielkim

Całkowity koszt inwestycji – 3,45 mln zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej PHARE- INRED oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Wsi

Koszt inwestycji 724 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 260,4 tys. zł) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lata 2002-2003

4. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Książu Wielkim

Wartość inwestycji 2,18 mln zł. Współfinansowanie ze środków Urzędu Kultury Fizycznej oraz Kontraktu Województwa Małopolskiego.

Rok 2003

5. Modernizacja drogi gminnej Głogowiany–Rzędowice

Koszt inwestycji 289 tys. zł. Współfinansowanie przez Bank Światowy PAOW oraz środki przedakcesyjne UE (SAPARD w kwocie 144,5 tys. zł).

6. Modernizacja drogi gminnej Sztuka-Cisie

Koszt inwestycji 187 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 91 tys. zł) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

7. Program „Centra: odnowa centrum Książa Wielkiego”

Wartość kosztorysowa 660 tys. zł. Inwestycja współfinansowana z Kontraktu Województwa Małopolskiego.

Rok 2004

8. Modernizacja drogi gminnej Książ Wielki-Pokusa

Wartość kosztorysowa 341 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 170,5 tys. zł).

9. Rozbudowa wodociągu Rzędowice-Łazy

Wartość 192,6 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 88,8 tys. zł).

10. Rozbudowa wodociągu w Moczydle

Wartość 197,5 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD w kwocie 91 tys. zł).

Lata 2004-2005

11. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Wartość 331,8 tys. zł plus parking przy centrum – 40,96 tys. zł. Współfinansowanie ze środków przedakcesyjnych UE.

Rok 2005

12. Przebudowa dróg gminnych

O długości 3,3 km we wsiach: Wielka Wieś, Boczkowice, Giebułtów, Tochołów, Krzeszówka, Cisia Wola, Trzonówek, Moczydło Kolonia KM – o wartości 536.940 zł.

13. Dotacja dla Powiatu

50.000 zł na remont drogi Łazy – Podleśna Wola.

Rok 2006

14. Przebudowa dróg gminnych o długości 8 km

We wsiach : Częstoszowice, Książ Wielki, Antolka, Moczydło, Krzeszówka, Trzonów, Giebułtów, Cisia Wola – wartość zadania 1.041.927 zł. Przebudowa ul Zamkowej i Nowomiejskiej w Książu Wielkim – koszt zadania 191.786 zł.

15. Dotacja dla Powiatu

45.000 zł na remonty dróg w Zarszynie i Małoszowie.

16. Dotacja dla Powiatu

40.000 zł na remont chodnika przy ul. Witosa w Książu Wielkim.

Rok 2007

17. Przebudowa dróg gminnych

O długości 6,5 km we wsiach: Kolonia KM, Konaszówka, Trzonowie i Zarszynie, Cisiej Woli, Giebułtowie, Mianocicach i Wielkiej Wsi. Koszt zadania 733.740 zł.

18. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na kwotę 100.000 zł we wsiach: Małoszów, Łazy, Książ Mały, Boczkowice, Książ Wielki, Konaszówka i Książ Mały Kolonia.

19. Dotacja dla Powiatu

100.000 zł na remont drogi Opacz – Boczkowice o długości 2,55 km.

Rok 2008

20. Zakup autobusu marki Mercedes do przewozu dzieci

Wartość 252 tys. zł. Dofinansowanie w całości ze środków PEFRON.

21. Remont mostu w Giebułtowie

Koszt zadania 99.900 zł.

22. Wysypisko

Montaż wagi na wysypisku oraz zakup działki pod strefę wokół wysypiska – koszt zadania 70.530 zł.

23. Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Książu Wielkim

Koszt zadania 1.695.287 zł. Uzyskano dofinansowanie ze środków PFRON.

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na kwotę 114.057 zł, we wsiach: Łazy, Konaszówka, Kolonia KM, Książ Wielki, Boczkowice, Tochołów i Giebułtów.

25. Dotacja dla Powiatu

150.000 zł na zadanie budowa drogi Rzędowice – Łazy o dł. 2.006 mb.

Rok 2009

26. Remont Strażnicy OSP w Moczydle

Wartość 180 tys. zł. Współfinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2009”.

27. Remont Strażnicy OSP w Książu Wielkim

Wartość 95,7 tys. zł. Współfinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2009”.

28. Remont dróg gminnych

Łazy – Cisie oraz Krzeszówka – Krzyż , koszt zadania 298.500 zł.

29. Remont drogi Łazy – Mianocice

O długości 1.650 mb, koszt zadania 209.000 zł.

30. Dotacja dla Powiatu

800.000 zł na zadanie budowa drogi Książ Wielki – Zaryszyn o dł. 10.556 mb.

Lata 2009- 2011

31. Projekt „Dajmy sobie szansę”

Projekt wyrównywania szans edukacyjnych, realizowany w szkołach podstawowych Gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość 1,1 mln zł. Dofinansowanie w całości, w tym 85 proc. z EFS, a 15 proc. dotacji budżetu państwa.

Rok 2010

32. Zakup Ciągnika FEND wraz z pługiem do odśnieżania

Wartość 272,3 tys. zł. Współfinansowanie ze środków PROW.

33. Remont Strażnicy OSP w Książu Małym

Wartość 172 tys. zł. Współfinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2010”.

34. Budowa kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”

Wartość inwestycji 1,04 mln zł.

35. Budowa kompleksu Orlik-Plus w Książu Wielkim

Wartość 304,5 tys. zł. (modernizacja stadionu sportowego – wymiana murawy).

36. Budowa drogi gminnej w Mianocicach   (Stara Szosa-Cisia Wola).

Wartość 1,12 mln zł. Realizacja inwestycji w ramach środków własnych.

37. Dotacja dla Powiatu

400.000 zł na zadanie budowa drogi Małoszów – Giebułtów, o długości 5.510 mb.

Lata 2010-2011

38. Budowa przedszkola w Książu Wielkim

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Wartość 4,16 mln zł. Dofinansowanie z UE 2,7 mln zł.

39. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Książ Wielki – etap I

Budowa 269 oczyszczalni przydomowych, przebudowa wodociągów we wsiach Antolka, Cisie i Tochołów. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 4,87 mln zł. Dofinansowanie 2 mln zł.

Rok 2011

40. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cisiu

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 176,4 tys. zł. Dofinansowanie 90,5 tys. zł.

41. Termomodernizacja świetlicy wraz z budową parkingu i boiska w Giebułtowie

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 173,9 tys. zł. Dofinansowanie 123,4 tys. zł.

42. Budowa i modernizacja świetlic wraz z infrastrukturą w Antolce, Konaszówce i Tochołowie

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 970,1 tys. zł (w tym: Antolka – 330,8 tys. zł, Konaszówka – 326,6 tys. zł, Tochołów – 312,7 tys. zł). Dofinansowanie 467 tys. zł.

43. Adaptacja i rozbudowa obiektu na świetlicę wiejską w Zaryszynie

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 1,12 mln zł. Dofinansowanie 447,3 tys. zł.

44. Remont Strażnicy OSP w Boczkowicach

Wartość 123 tys. zł. Współfinansowanie z programu „Małopolskie remizy 2011” w kwocie 40 tys. zł.

45. Budowa drogi gminnej w Konaszówce (ul. Kozia)

Wartość 106,1 tys. zł. Inwestycja zrealizowana w ramach środków własnych.

46. Budowa drogi gminnej Moczydło-Giebułtów

Wartość 86,3 tys. zł. Inwestycja realizowana w ramach środków własnych.

47. Dotacja dla Powiatu

470.000 zł na zadanie: budowa drogi Książ Wielki – Boczkowice o długości 6.710 mb.

Rok 2012

48. Remont Strażnicy OSP w Krzeszówce

Wartość 88,7 tys. zł. Projekt współfinansowany z programu „Małopolskie remizy 2012” w kwocie 35 tys. zł.

49. Dotacja dla Powiatu

57.000 zł na zadanie budowa drogi Krzeszówka – Moczydło o długości 2.400 mb.

Lata 2012-2014

50. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Książ Wielki- etap II

Budowa 275 oczyszczalni przydomowych, remont oczyszczalni ścieków w Książu Wielkim oraz przepompowni ścieków w Wielkiej Wsi. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 3,31 mln zł. Dofinansowanie 2,02 mln zł.

Rok 2013

51. Remont Strażnicy OSP w Trzonowie.

Wartość 81,4 tys. zł. Projekt współfinansowany z programu „Małopolskie Remizy 2013” w kwocie 27,2 tys. zł oraz z WOŚ w kwocie 9,7 tys. zł.

52. Budowa parkingu przy remizie OSP w Książu Wielkim

Wartość 53,2 tys. zł. Środki własne.

53. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Zarszynie

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 31,6 tys. zł. Dofinansowanie 24,8 tys. zł.

54. Budowa altany, grilla i placu zabaw w Giebułtowie

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 37,5 tys. zł. Dofinansowanie 25 tys. zł.

55. Dotacja dla Powiatu

165.000 zł na zadanie budowa drogi Książ Mały Klonia KM – Trzonów o długości 2.350 mb.

Lata 2013-2015

56. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Książ Wielki

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość 997,8 tys. zł. Dofinansowanie w całości, w tym 848,1 tys. zł z funduszy UE, a 149,7 tys. zł z publicznych środków krajowych.

Rok 2014

57. Budowa drogi gminnej Książ Mały Kolonia – Boczkowice

O długości 1070 mb, koszt zadania 220.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

58. Remont świetlicy wiejskiej w Książu Małym

Koszt zadania 129.000 zł, Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

59. Zakup samochodu pożarniczo–ratowniczego pod potrzeby OSP Książ Wielki

Koszt zadania 640.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z Komendy Głównej PSP, Zarządu Wojewódzkiego OSP i WFOŚiGW w Krakowie.

60. Zakup samochodu VW Caravella dla WTZ w Rzędowicach

Koszt zadania wyniósł 130.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z PFRON.

61. Budowa oświetlenia ulicznego

We wsiach: Antolka, Moczydło, Wielka Wieś i Książ Wielki. Wartość zadania 100.000 zł, środki własne.

62. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Boczkowicach

Wartość zadania 34.000 zł. Uzyskano dofinansowanie w PROW.

63. Zakup działki pod potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Książu Małym Kolonii

Za kwotę 30.000 zł ze środków własnych.

64. Dotacja dla Powiatu

W kwocie 262.000 zł na zadanie budowa dróg we wsiach Cisie i Tochołów, wybudowano 3.050 mb.

65. Dotacja dla Powiatu

W kwocie 30.000 zł na remont drogi Zaryszyn – Bugaj o długości 750 mb.

66. Dotacja dla Powiatu

W kwocie 30.000 zł na budowę mostu we wsi Cisie.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.