GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2017.

Styczeń
(3.)
Najbardziej solidnie podatki w roku 2016 płacili mieszkańcy Wielkiej Wsi, bo uiścili nie tylko to co trzeba, ale jeszcze z naddatkiem w wysokości prawie 500 zł, wykonując plan w 101,17 procentach! Natomiast najoporniej wnosili należne opłaty do budżetu Gminy mieszkańcy Książa Małego Kolonii, mając 6.859 zł zaległości, co daje wynik 86,97 proc. Ogólnie, zaległości podatkowe mieszkańców całej Gminy wynoszą obecnie łącznie 101.212 zł (rok temu były większe sięgając 161.973 zł). Do grona trzech najsolidniejszych sołectw zalicza się jeszcze: Antolka (wykonanie wpłat 99,57 proc.) oraz Książ Mały (99,16 proc.). A do grona trzech sołectw z największymi zaległościami dołączyły do Książa Małego Kolonii: Zaryszyn (87,55 proc.) i Łazy (88,07 proc.).

(10.) Zarówno Szkoła Podstawowa w Antolce, jak i Szkoła Podstawowa w Książu Małym, posiadają niewystarczającą liczbę pomieszczeń, by zapewnić dobre warunki przedszkolakom i uczniom klas od I do VIII. I by powstały tam placówki ośmioklasowe, a nie czteroklasowe, bo tylko takie dwie możliwości dopuszcza wprowadzana odgórnie reforma oświatowa, rodzice godzą się na nieuchronne niedogodności. Na zebraniu w Antolce oświadczyli, iż nie mają nic przeciwko, aby ich dzieci uczyły się na dwie zmiany. Natomiast na zebraniu w Książu Małym, rodzice zaakceptowali edukację swoich pociech w klasach łączonych. Byle tylko uczyły się do klasy ósmej na miejscu.

(29.) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim po raz szósty przygotowało uroczystość z okazji Dnia Seniora. Jak zawsze pełną ciepła, serdeczności, poezji, piosenek, wzruszeń i wspólnej zabawy przy słodkim poczęstunku, w tym ciast własnego wypieku. Tegoroczny program artystyczny prowadziła przewodnicząca Stowarzyszenia Barbara Zyguła. Natomiast rozpoczęła go chwila ciszy a po niej niezwykła pieśń - modlitwa, wykonana a cappella przez Zdzisławę Nakonieczną

(29.) W Głogowianach Starej Wsi od niedzieli rządzą ludzie młodzi, stąd środkowy człon nazwy miejscowości: „Stara”, przestał tu pasować i jak żartowano, trzeba wymienić go na słowo „Młoda”, czyli Głogowiany Młoda Wieś. Zaświadcza o tym wybór na sołtysa młodej Karoliny Leśniak, a na prezesa miejscowych strażaków równie młodego Sławomira Daszyńskiego.

Luty
(5.)
Dwójka radnych: Małgorzata Sych i Zygmunt Szostak, którzy już wcześniej organizowali transporty jabłek rozdawanych mieszkańcom naszej Gminy, załatwiła przywóz z Banku Gospodarki Żywnościowej w Ostrowcu Świętokrzyskimi kolejnych kilkuset skrzyń. Tym razem były to bardzo smaczne, dorodne owoce gatunku Eliza i Champion, które rozwieziono po kilku sołectwach naszej Gminy oraz do wszystkich szkół i przedszkoli.

(15.) Nasi radni jednogłośnie uchwalili, że w Gminie powstaną trzy ośmioklasowe szkoły podstawowe: w Antolce, Książu Małym i Książu Wielkim (zdjęcie). To rozwiązanie zaproponował wójt Marek Szopa. Jak dodał, skoro taka jest wola mieszkańców i godzą się oni na naukę swoich dzieci na dwie zmiany lub w klasach łączonych, więc niech czas pokaże kto tu miał rację. W reformie edukacji idziemy na żywioł, bo tak zadecydowała obecna większość parlamentarna, nie ma zatem po co - akurat w naszej Gminie - iść pod wiatr…

Marzec
(9.)
Na spotkanie mające reaktywować zespół „Książowiacy” przyszło do Auli Gimnazjum w Książu Wielkim dziewięć osób. Dziesiątą był wójt Marek Szopa, który zachęcał do powołania stowarzyszenia, gdyż może ono uzyskiwać dofinansowanie. To w jego ramach ma działać zespół skupiający wokalne i muzyczne talenty z naszej Gminy.

(10.) Po styczniowym spotkaniu członków Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na tradycyjnym opłatku, które Koło Gospodyń Wiejskich w Konaszówce zorganizowało nie tylko od strony kulinarnej, ale i artystycznej - panie z koła kombatantów w Książu Wielkim przyjęły zaproszenie na urządzoną specjalnie dla nich w świetlicy w Konaszówce uroczystość z okazji Dnia Kobiet.

(11.) Żadna drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie miechowskim nie uczestniczyła w tylu akcjach co druhowie z Książa Wielkiego. W roku 2016 wyjeżdżali aż 117 razy! Średnio co trzeci dzień. I to bynajmniej nie w celach gospodarczych czy szkoleniowych, ale na ratunek. Podkreślali te fakty, składając strażakom gratulacje i podziękowania, wójt Marek Szopa oraz zastępca komendanta powiatowego PSP w Miechowie, młodszy brygadier Mirosław Pogoń. A wszyscy druhowie, obecni na zebraniu sprawozdawczym jednogłośnie udzielili swojemu zarządowi absolutorium.

(17.) Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim zamknął się w roku 2016 kwotą ponad pięciu milionów złotych. Dokładnie: 5.093.090 zł i 84 groszy, z czego 4.466.473,32 zł przekazał wojewoda małopolski, a 626.617,52 zł przekazała nasza Gmina. Z pieniędzy od wojewody najwięcej pochłonęły świadczenia wychowawcze, czyli realizacja programu „500+”, w ramach którego wypłacono łącznie 2,61 mln zł oraz świadczenia rodzinne – 1,37 mln zł i fundusz alimentacyjny – 227,8 tys. zł.

(21.) Wykonanie budżetu w Gminie Książ Wielki za rok 2016 jest więcej, niż wzorowe. Z zaplanowanych dochodów w wysokości 20,56 mln zł, osiągnięto 20,49 mln zł (99,6 proc.). Natomiast z zaplanowanych wydatków w wysokości 20,11 mln zł, zrealizowano je na kwotę 19,77 mln zł (98,3 proc.).

(30.) Na sesji Rady Gminy jednogłośnie uchwalono zgodę na odkupienie od prywatnego właściciela synagogi w Książu Wielkim z przeznaczeniem „pod budowę domu kultury i biblioteki”. Za zabytkową ruinę, zajmującą działkę o powierzchni 2,78 ara, trzeba zapłacić 50 tys. zł, które zarezerwowano w tegorocznym budżecie.

Kwiecień
(6.) Przeprowadzone dwa konkursy na dyrektora Szkoły Podstawowej w Antolce oraz na dyrektora Szkoły Podstawowej w Książu Małym, niczego nie zmieniły w dotychczasowej obsadzie tych stanowisk. Komisja konkursowa zarekomendowała bowiem na pierwsze stanowisko ponownie Małgorzatę Borycką, a na drugie ponownie Danutę Gajos.

(18.) Po intensywnych opadach śniegu, mieszkańcy kilku sołectw naszej Gminy mieli kłopoty z wyjazdem ze swojej wsi oraz dotarciem do głównej drogi. Okazało się bowiem, przynajmniej w przypadku sołectw: Cisie, Łazy i Rzędowice, że przebiegające przez nie drogi powiatowe są nieprzejezdne, bo nieodśnieżone. Natomiast drogi gminne wyglądały przy tych powiatowych jak autostrady.

(25.) Wartość netto mienia komunalnego jakie posiada Gmina Książ Wielki wg stanu na koniec 2016 roku, wynosi 33,25 mln zł. Dzieląc to przez liczbę mieszkańców (aktualnie ok. 5.200 osób) otrzymujemy w wyniku prawie 6,4 tys. zł. Co oznacza, iż mienie o takiej wartości przypada u nas na głowę. Jesteśmy więc wcale bogaci, a wyznacznikami tego bogactwa są posiadane wspólnie budynki publiczne, infrastruktura techniczna oraz grunty. Tych ostatnich należy do Gminy ogółem 163,6 hektara, z których aż 71 proc. zajmują działki pod drogami, następnie działki rolne (12,8 proc.) oraz lasy i działki zabudowane (po 7,5 proc.).

(27.) Dawne wysypisko śmieci między Książem Wielkim a Mianocicami, przebudowane potem na składowisko odpadów, czyli zabezpieczone membraną, odwodnione i odgazowane – długo szpeciło krajobraz Gminy. Dzisiaj to feralne miejsce powoli znika w oczach, tak jak znikają zdeponowane tam śmieci, przysypywane coraz grubszą warstwą ziemi i ugniatane przez potężny kompaktor.

(30.) Z informacji przekazanych przez GOPS Radzie Gminy wynika, że liczba osób i rodzin, którym udzielono w roku 2016 pomocy lub wsparcia znacząco zmalała w stosunku do lat poprzednich. Bo chociaż pomoc z powodu niepełnosprawności lub ciężkiej choroby pozostaje na podobnym poziomie, to w mniejszym stopniu jest ona teraz przyznawana z powodu ubóstwa czy bezrobocia.

Maj
(3.) Jak to podkreślił w swoim kazaniu ksiądz Karol Zegan, który odprawił uroczystą mszę w Książu Małym, dzień 3. Maja jest świętem szczególnym, bo upamiętnia Maryję Królową Polski, św. Floriana patrona strażaków oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji. I w takiej właśnie atmosferze zgody upłynął cały piknik majowy, jaki dla mieszkańców naszej Gminy zorganizowały panie z miejscowego KGW oraz druhowie z OSP.

(8.) Na portalu zamieściliśmy plan Książa Wielkiego wraz z zaznaczonymi nazwami ulic oraz w oddzielnym pliku ich pełny wykaz. Jak się okazuje, w stolicy naszej Gminy mamy obecnie 36 ulic i jeden skwer (Kompanii AK „Cedro” przy Banku Spółdzielczym). Wśród nazw dominują te związane z historią miejscowości.

(10.) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Książ Wielki, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania zadań oraz informacji o stanie mienia komunalnego - jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Szopie z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

(12.) Od kilku dni w całej Gminie trwa wielkie koszenie trawy w miejscach użyteczności publicznej. Przede wszystkim ekipa pracowników naszej gospodarki komunalnej zajęła się poboczami drogi krajowej nr 7 w Książu Wielkim, czyli ulicami: Krakowską i Warszawską.

(20.) Ciepła, sucha pogoda umożliwiła rozpoczęcie łatania dziur w uszkodzonej po zimie, asfaltowej nawierzchni dróg gminnych. Dzięki tym zabiegom pracowników naszej gospodarki komunalnej jezdnia staje się znowu równa.

Czerwiec
(4.) W Książu Małym odbyły się huczne uroczystości połączone z powiatowymi obchodami Dnia Polskiego Stronnictwa Ludowego jaki tradycyjnie wypada w Zielone Świątki. Na mszy św. stawili się licznie członkowie PSL i strażacy. Pierwsi z całego powiatu miechowskiego, drudzy z naszej Gminy. Wszyscy pod własnymi sztandarami, niesionymi przez kilkanaście pocztów.

(20.) Urząd Gminy w Książu Wielkim ogłosił nabór chętnych na dofinansowanie ze środków UE budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w ramach Programu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Chodzi o instalację w gospodarstwach domowych ogniw fotowoltaicznych lub solarów.

(28.) Głównym punktem sesji Rady Gminy było przegłosowanie uchwał przyjmujących sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Szopie z wykonania budżetu w minionym roku. Obie uchwały podjęto jednogłośnie, odczytując najpierw pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz wniosek o udzielenie absolutorium przedstawiony przez Komisję Rewizyjną Rady. – To nie był łatwy do zrealizowania budżet, ale po raz pierwszy przekroczyliśmy w nim magiczną liczbę 20 mln zł. Dziękuję całej Radzie Gminy za współpracę. Bez niej, sam niewiele byłbym w stanie zrobić – stwierdził Wójt po głosowaniu i otrzymał oklaski.

(30.) Na świetlicy w Książu Małym–Kolonii firma „Musiał” z Tochołowa wyremontowała dach oraz odnowiła komin. Budynek nie tylko zyskał na wyglądzie, ale też został przygotowany do dalszego ciągu prac już wewnątrz. Planuje się bowiem powiększenie świetlicy o dodatkowy, teraz pusty pokój.

Lipiec
(1.) Przetarg na odbiór śmieci wygrała spółka Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. Operator obsługujący Gminę od 2010 roku. Podpisana umowa obejmuje trzy następne lata. Ustalony koszt miesięcznej obsługi wywozu śmieci od naszych mieszkańców zwiększył się z 22,8 tys. zł do 26,3 tys. zł.

(10.) Na niedzielnym pikniku rodzinnym w Zaryszynie panowała nie tylko wspaniała pogoda, ale i równie wspaniała atmosfera. Wszystkich, którzy tutaj przybyli, nakarmiono, napito oraz zabawiono rozmowami przy biesiadowaniu i muzyką w tym gatunku, o jaką zadbał Stanisław Wywiał. Najważniejsze były bez wątpienia organizatorki imprezy – panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

(14.) Przekazanie placu budowy wykonawcy remontu mostu na Nidzicy w Giebułtowie nastąpiło 22 maja. A 14 lipca komisyjnie odebrano ten obiekt. Jak zgodnie stwierdzono, będzie służył mieszkańcom długie lata, gdyż firma „Mosty Bielsko-Biała” wywiązała się z umowy nie tylko solidnie, ale i dwa tygodnie przed ustalonym terminem. Jej wynagrodzenie wyniosło 122 tys. zł.

(16.) W Gminnych Zawodach Pożarniczo-Sportowych zwyciężyli bezapelacyjnie bo z dużym wyprzedzeniem do rywali – druhowie z OSP Moczydło. Uzyskali łączny czas w sztafecie z przeszkodami oraz w ćwiczeniach bojowych – 119,1 sekundy. Drugie miejsce zdobyli strażacy z OSP Książ Mały z czasem 132,0 s, a miejsce trzecie – OSP Rzędowice z czasem 136,2 s.

(24.) Ulewne deszcze spowodowały, że w Mianocicach woda zamuliła przydrożne rowy, a w Rzędowicach wypłukała odcinek magistrali wodociągowej. Najgroźniej było w Cisiu, gdzie wieś zalewają wody spływające z pobliskiego lasu. A dodatkowo porwane nurtem pnie zatykają mosty oraz przepusty.

Sierpień
(1.) Zakończono budowę asfaltowej drogi łączącej Krzeszówkę z Zaryszynem. Budowa liczącej 5 km drogi uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,6 proc. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli z funduszy Unijnych od Marszałka Małopolski. Całkowity koszt inwestycji wykonanej przez Zakład Robót Drogowych DUKT z Woli Murowanej koło Nowin wyniósł 891 tys. zł.

(3.) Na polach w naszej Gminie, przy sprzyjającej pogodzie, trwają żniwa. Głównie pszenicy, której obrodziło tyle, że rolnikom nie wystarcza przyczep na ładowanie ziarna i często spod kombajnu jadą wprost do firmy skupującej zboża. Ostatnio płacono im po 600 zł za tonę, ale cena spada wraz z rosnącymi dostawami. Trzeba też swoje odstać w kolejce, bo chętnych do sprzedaż pszenicy „na pniu” jest coraz więcej.

(15.) Słoneczna pogoda, radosny nastrój i suto zastawione stoły wraz z oceanem domowych nalewek. Takiej zabawy, jak na tegorocznych Dożynkach Gminnych dawno nie było. Dominowała serdeczność, gościnność oraz zadowolenie. Goszczono się i tańczono do późna. Nie tylko panie z Kół Gospodyń Wiejskich spisały się na medal, ale także druhowie z OSP, którzy kierowali ruchem pojazdów, i pracownicy ochrony.

(21.) Gimnazjum im. Stefana Żechowskiego w Książu Wielkim, jako jedno z dwóch w Małopolsce, zostało poddane procesowi wygaszania, a nie likwidacji. To znaczy, iż będzie funkcjonowało samodzielnie jeszcze w roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19, aż ukończą go ostatni uczniowie. Obecnie jest ich w nim 86. (dwie klasy II i dwie III). Sale są już przygotowane do lekcji. Kończy się odnawianie hali sportowej, która stanowi dumę nie tylko Gimnazjum, lecz i Gminy.

(27.) Na Dożynkach Powiatowych, które odbyły się w minioną niedzielę w Kozłowie (a w roku przyszłym będą w Książu Wielkim), naszą Gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Antolce. Gastronomicznym przebojem okazał się serwowany na ich stoisku pieczony prosiak. A drugim przebojem był gorąco oklaskiwany występ zespołu „Książowiacy” z recitalem kilku ludowych pieśni związanych z czasem żniw.

Wrzesień
(4.) Uroczyście rozpoczęto rok szkolny w pięciu naszych placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej w Antolce, Szkole Podstawowej w Książu Małym, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim, Gimnazjum oraz w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych na Zamku. Jak skrupulatnie policzyliśmy, pierwsze cztery placówki samorządowe, których utrzymanie kosztuje rocznie 5,73 mln zł, zatrudniają w sumie 80. nauczycieli, a uczęszcza do nich łącznie 450. uczniów oraz 162. przedszkolaków.

(14.) Otwarto kolejną drogę dojazdową do pól. Zaczyna się w Mianocicach i prowadzi do wsi Łazy przez przysiółek Sztuka. Będzie służyła rolnikom z tych dwóch sołectw oraz z Rzędowic. Biegnie ona od Mianocic stromo pod górę stąd konieczne było nie tylko położenie kilkuset metrów asfaltu, ale i wykopanie przepustów oraz rowów odprowadzających wodę, dodatkowo wzmocnionych ażurowymi płytami betonowymi.

(16.) Sołtys Zaryszyna Adam Stefański, we współpracy z sołtysem Krzeszówki Markiem Majewskim, wydał przyjęcie z okazji bezpośredniego połączenia tych wsi szeroką, gładką i wygodną, asfaltową drogą gminną. Okazja to niebywała, gdyż jak zgodnie stwierdzili mieszkańcy obu sołectw, tak dobrej drogi jeszcze nigdy tutaj między sąsiadami nie było.

(19.) Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaczął domagać się od naszej Gminy, by opłacała rachunki za oświetlenie dwóch parkingów przy E7: obok Brzuchani oraz w Chrustach. Jak wiadomo, oba leżą poza obszarem zabudowanym i korzystają z nich wyłącznie kierowcy oraz pasażerowie pojazdów jadących „siódemką”. Uwzględniając te fakty Sąd Rejonowy w Miechowie orzekł, iż byłoby sprzeczne z odczuciem sprawiedliwości społecznej, gdyby Gmina Książ Wielki musiała płacić za coś, z czego nie mają pożytku jej mieszkańcy.

Październik
(2.)
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim otworzył dla pacjentów nowy, profesjonalny gabinet fizjoterapii. Za przeprowadzone prace modernizacyjne oraz część wyposażenia zapłaciła Gmina, mając na uwadze dobro mieszkańców. Natomiast Ośrodek wygrał konkurs na refundację zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu, wszelkie schorzenia układu ruchu (zwłaszcza kręgosłupa) będzie można leczyć na miejscu.

(16.) Czternaścioro pierwszoklasistów złożyło ślubowanie na ucznia podczas uroczystości zorganizowanej tradycyjnie w święto Szkoły Podstawowej w Książu Małym, przypadające 16 października w rocznicę wyboru patrona placówki – Jana Pawła II, na papieża.

(25.) Obradował Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Książu Wielkim. Z podsumowania bieżących działań na rzecz strażaków, przedstawionego przez wójta Marka Szopę (prezesa zarządu gminnego OSP) wynika, iż w roku 2017 m. in. wyremontowano remizę w Trzonowie, wyposażono w nowy sprzęt (motopompę) jednostkę w Moczydle oraz być może uda się wybudować piec w remizie w Boczkowicach. Członkowie zarządu uzgodnili, iż należy stanowczo dążyć do przekształcenia jednostki OSP w Książu Wielkim z ochotniczej w półzawodową. Tak, żeby chociaż kierowcy wozów pożarniczych byli tam na etach, co umożliwi ich stały dyżur w strażnicy.

(26.) Na sesji Rady Gniny postanowiono, iż od przyszłego roku wzrosną nieznacznie opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie płaciliśmy miesięcznie 7 zł (gospodarstwo jednoosobowe), 14 zł (dwuosobowe), 21 zł (trzyosobowe), 24 zł (czteroosobowe) i 30 zł (pięcioosobowe i powyżej). Od stycznia zapłacimy odpowiednio: 8 zł, 16 zł, 24 zł, 28 zł i 35 zł. Te stawki mają obowiązywać przez trzy kolejne lata, gdyż na taki okres Gmina podpisała umowę z wyłonioną w przetargu firmą zajmującą się zagospodarowaniem naszych odpadów. Cena jej usług wzrosła, czego konsekwencją są wprowadzone podwyżki.

(28.) Ukończono i odebrano technicznie pierwszy etap gruntownego remontu remizy w Trzonowie. Budynek zmienił się nie do poznania. Jak już informowaliśmy, wymieniono na nim dach, ocieplono ściany, zamontowano nowe okna i drzwi, całkowicie zmieniono wejście główne (na zdjęciu) i boczne, które dostosowano dla osób niepełnosprawnych. Ponadto uporządkowano plac przed frontem obiektu wykładając podjazd polbrukiem i przycinając rosnące tam drzewa.

Listopad
(7.)
Kilkunastu uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Antolce ślubowało w miniony wtorek (7 listopada) postępować jak patronka ich placówki – Maria Skłodowska-Curie. Czyli pilnie zdobywać wiedzę, gdyż sukcesy nigdy nie przychodzą bez wysiłku i trudu.

(11.) Gości przybyło co niemiara, stosownie do zasług druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim obchodzącej niezwykły Jubileusz Stulecia. Całą uroczystością, która odbyła się w sobotę 11 listopada, dowodził prezes jednostki-jubilatki – Kazimierz Kamiński. Przedstawiciel rodziny związanej od pokoleń z miejscową strażą, bo jej synowie „mają to w genach”.

(14.) Strażacy z Moczydła, od dwóch lat bezkonkurencyjni bo pierwsi w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz zdobywcy trzeciego miejsca na podobnych zawodach powiatowych, otrzymali w nagrodę specjalistyczną motopompę renomowanej firmy Tohatsu.

(18.) Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej imienia ppłk. Juliana Malinowskiego w Książu Wielkim solennie ślubowali pilnie zdobywać wiedzę, by po złożonym przyrzeczeniu dostąpić zaszczytu pasowania na ucznia. Dokonała tego osobiście dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Alicja Pagór życząc dzieciom dobrych wyników i równie dobrego samopoczucia.

(25.) Wyremontowany przez Gminę most na rzece Nidzicy w Giebułtowie oddano do użytku latem, ale mieszkańcom tego sołectwa, zajętych pracami polowymi, dotąd brakowało wolnego czasu na urządzenie otwarcia jak się patrzy. Czyli z przecięciem wstęgi, okolicznościowymi przemówieniami oraz co najważniejsze – odpowiednim do rangi inwestycji przyjęciem przy suto zastawionych stołach, co miało miejsce w sobotę 25 listopada.

(28.) Jak głosi przysłowie: „zgoda buduje”, więc podczas sesji Rady Gminy aż 9 z 10. procedowanych uchwał podjęto jednomyślnie. Tym bardziej, iż wśród zatwierdzonych uchwał były także te, w których radni postanowili nie zmieniać w naszej Gminie stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz od środków transportowych. Nie wzrosną także opłaty za wodę. Natomiast podwyższono je za odprowadzenie ścieków z 4,30 zł za kubik na 5,00 zł, by zbilansować koszty funkcjonowania oczyszczalni.

Grudzień
(1.)
Po dużych opadach śniegu już od rana było widać jakie drogi do kogo należą. Na krajowej E7 jechało się bez trudu, na tych gminnych (a mamy ich 80 km) było gorzej ale też bez większych problemów. Za to problemów nie brakowało na drogach powiatowych (w Gminie jest ich 56 km), gdzie pługi dotarły dopiero przed południem.

(8.) Cztery nowe wiaty przystankowe umieszczono w miejscach gdzie ich dotąd brakowało, i które wskazali sołtysi lub mieszkańcy. Lekkie i ładne, przeszklone konstrukcje zapewniają oczekującym w nich pasażerom nie tylko dobrą widoczność, ale również dobrą ochronę przed wiatrem i deszczem. Pracownicy UG ustawili je pod remizą w Głogowianach – Starej Wsi, w Łazach oraz dwie w Zaryszynie.

(16.) Druhowie z obchodzącej jubileusz stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim zdobyli drugie miejsce oraz nagrodę w wysokości 30 tys. zł w konkursie na „Najlepszą jednostkę OSP Województwa Małopolskiego”. Wręczenie tego ważnego wyróżnienia odbyło się w minioną sobotę w Krakowie.

(19.) Piłkarze SKS „Jastrzębiec” z Książa Wielkiego osiągnęli w mijającym roku dobre rezultaty: zarówno drużyna seniorów jak i trampkarzy. Ci pierwsi zajęli w klasie A piąte miejsce, wygrywając siedem meczów, cztery remisując, a przegrywając tylko dwa. Natomiast drużyna trampkarzy zajęła pierwsze miejsce w III Lidze Okręgowej odnosząc osiem zwycięstw i żadnej porażki, dzięki czemu awansowali do II Ligi Okręgowej Trampkarzy.

(28.) Tylko milion zł dzieli naszą Gminę, by jej roczny budżet, przyjęty na sesji w czwartek (28 grudnia), osiągnął w roku 2018 okrągłe 30 mln zł. Ale być może nawet go przekroczy jeśli dodatkowo uzyskamy dofinansowanie do instalacji domowych ogniw fotowoltaicznych. Traktując to jako ewentualność nie umieszczono tego zadania w wyliczeniach. Przyszłoroczne inwestycje obejmują wyłącznie zadania, na które już zagwarantowano dofinansowanie lub złożone wnioski są w trakcie oceny. Ich łączna wartość wynosi aż 11,7 mln zł (ponad 1/3 budżetu). Z tego powodu, a także na zakończenie roku 2017, radnym zaśpiewał na sesji zespół "Książowiacy".

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.