GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 r. należy wpłacać na rachunek nr:
15 85910007 3200 0877 1823 0012

KBS Oddział Miechów, Filia w Książu Wielkim.

Stawka opłaty w styczniu i lutym 2023 r. wynosi 25 zł miesięcznie od osoby.

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica; 
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku dzieci prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania ustawy, tj. dzieci są:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
  • szkole wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce (zgodnie z oświadczeniem)
 3.  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

W RAMACH PROGRAMU:

 LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE – 148

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW – 122

LICZBA ZREALIZOWANYCH WNIOSKÓW – 56

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI – 974 053,86

DANE NA DZIEŃ 31.03.2023 r.

     Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na szkolenie (organizowane 19 kwietnia w Krakowie) pn. „Gospodarka nawozowa a ochrona wód”. Głównym jego celem jest wsparcie rolników we wdrażaniu zapisów „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. programu azotanowego) i przygotowywaniu planów nawozowych; ale również: popularyzowanie dobrych praktyk nawozowych, ograniczenie zużycia pestycydów oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie wpływu produkcji rolnej na stan środowiska, bioróżnorodności i jakość wód. Szczegóły podajemy poniżej.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.