GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z  2022 r. poz. 2519 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wielki informuje że w roku 2022 Gmina Książ Wielki osiągnęła:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 7,82%.
 2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 28,13%.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. a i d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wielki informuje że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Książ Wielki jest:

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie, oddział Miechów, tel. (41) 3830285.

 

W ramach podpisanej umowy w/w podmiot prowadzi w Miechowie przy ul. Konopnickiej 30 Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00    do którego mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie  następujące frakcje odpadów:

 1. Selektywne zbierane odpady komunalne tj: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
 2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 3. Zużyte opony,
 4. Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny, itp.)
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości nie większej niż 1 m³ na rok.
 6. Tekstylia i odzież.
 7. Odpady niebezpieczne.
 8. Przeterminowane leki.
 9. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w szczególności igły, strzykawki.
 10. Zużyte baterie i akumulatory.

Burmistrz Miasta i Gminy Książ Wielki  wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt. 9 ppkt.  e ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) informuje, co następuje:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2020.1893 t.j. ze zm.)

Definicja zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych – przedstawia się następująco: przez zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny rozumie się zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej...

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica; 
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku dzieci prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania ustawy, tj. dzieci są:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
  • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
  • szkole wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce (zgodnie z oświadczeniem)
 3.  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.