GMINA KSIĄŻ WIELKI

Dane gminne

 

USC

Czym się zajmujemy?

 1. Prowadzenie spraw z zakresu USC, rejestracji stanu cywilnego:

- prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów,

- obsługa zawieranych małżeństw przed Kierownikiem USC.

 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych do ksiąg, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.
 2. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego, właściwe zabezpieczanie i przechowywanie ksiąg stanu cywilnego.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 4. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej zagadnień dotyczących zmian imion i nazwisk, ustalenia ich pisowni oraz przekazywanie właściwym.
 5. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem, przemeldowaniem i wymeldowaniem na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz w trybie administracyjnym.
 7. Prowadzenie elektronicznego rejestru ludności.
 8. Prowadzenie kontroli meldunkowych.
 9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie wydawania dowodów osobistych, przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wyborami bezpośrednimi.
 11. Prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 12. Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
 13. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy
 14. Sprawy z zakresu BHP i P.POŻ
 15. Sprawy z zakresu zdrowia/programy prozdrowotne/
 16. Obsługa administracyjna Rady Społecznej PZOZ

Co u nas załatwisz?

 1. Uzupełnianie aktu stanu cywilnego.
 2. Odtworzenie aktu stanu cywilnego.
 3. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 4. Zmiana imienia i nazwiska.
 5. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
 6. Zawarcie małżeństwa.
 7. Wydanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistych.
 8. Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.
 9. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy.
 10. Sprawy meldunkowe cudzoziemców.
 11. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 12. Wydawanie dowodów osobistych.
 13. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 14. Rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia i nazwiska.
 15. Rejestracja danych o zgonie.

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Adrian Oczkowicz – Kierownik USC
 2. Anna Gniewek - Z-ca Kierownika USC

 


 

 


 

 

Referat Podatkowy

Czym się zajmujemy?

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania zaległości, odraczania, rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych,;
 2. Prowadzenie w zakresie pkt 1 postępowań wyjaśniających, gromadzenie dowodów itp. zgodnie z procedurami;
 3. Przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach do organu odwoławczego;
 4. Okresowe sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie załatwianych spraw;
 5. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji uznaniowych na podstawie, których przyznano ulgi w spłacie podatków;
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych dla przedsiębiorców w zakresie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych w ramach pomocy publicznej;
 7. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 8. Prowadzenie postępowania podatkowego oraz wydawanie decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązania podatkowego;
 9. Prowadzenie postępowań podatkowych w przypadkach decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i zwróconych do ponownego rozpatrzenia;
 10. Występowanie do sądu z wnioskiem o ustanowienie hipoteki, celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie - dotyczy osób fizycznych;
 11. Przygotowanie wniosków do Naczelników Urzędów Skarbowych w sprawie wszczęcia egzekucji z nieruchomości.
 12. Wydawanie zaświadczeń

Co u nas załatwisz?

 1. Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach wymiarowych i dochodowości, (podanie)
 1. Zaświadczenia o niezaleganiu i wysokości zaległości (podanie)
 2. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wniosek)
 3. Wniosek o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia gruntu
 4. Wiosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (druki)
 5. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 6. Podanie o umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku
 7. Podanie o umorzenie, odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty opłat za wodę i ścieki, usługi komunalne, czynsz czy opłatę śmieciową

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Ewa Gajos – Kierownik Referatu Podatkowego
 2. Dorota Karendał – Inspektor
 3. Joanna Szwaczka – Inspektor
 4. Grażyna Ostrowska - Inspektor

Referat Finansowy

Referat Finansowy

Czym się zajmujemy?

Prowadzenie dokumentacji księgowej budżetu jednostki Urzędu Gminy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminowe dokonywanie płatności zobowiązań Urzędu Gminy, sprawozdawczość Urzędu i Gminy, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, sporządzanie list płac deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowej, rozliczenie VAT, prowadzenie księgowości KZP Urzędu, opracowywanie planów finansowych, rozliczenie wniosków unijnych.

Co u nas załatwisz?

Sprawy pracownicze związane z ZFŚS, KZP, wynagrodzeniem (Rp-7)

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Kmera Teresa - Skarbnik Gminy
 2. Szyniec Ewa - Inspektor ds. wynagrodzeń i księgowości budżetowej
 3. Chabior Elżbieta - Inspektor ds. księgowości budżetowej
 4. Chuma Anna - Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

Referat Organizacyjny

Czym się zajmujemy?

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji
 2. Przyjmowanie opłaty skarbowej
 3. Nadzór nad archiwum zakładowym, przyjmowanie dokumentów do archiwum
 4. Obsługa Rady Gminy, prowadzenie rejestru uchwał, zwoływanie sesji i komisji oraz ich protokołowanie.
 5. Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursów na udzielenie z budżetu gminy dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
 6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej dla gminy
 7. Organizowanie prac związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
 8. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników
 9. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków
 10. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych oraz staży dla bezrobotnych
 11. Prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Wójta

Co u nas załatwisz?

 1. Uzyskasz informację na temat procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz zatrudnienia na stanowisku obsługi i pomocniczym
 2. Dokonasz opłaty skarbowej
 3. Złożysz różnego typu korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy, Wójta Gminy, Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Kamil Wasik – Kierownik Referatu
 1. Aleksandra Łysek
 2. Karolina Glanowska

 

 

Referat Infrastruktury

Czym się zajmujemy?

Planowanie przestrzenne, Ochrona środowiska, Ewidencja miejscowości ulic i adresów, Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Gminna ewidencja zabytków, Inwestycje, Komunalizacja mienia, Ewidencja działalności gospodarczej, Pozwolenia na alkohol, Warunki przyłączenia wodociągowego i kanalizacyjnego, Gospodarka komunalna, Komunikacja, Drogi gminne, Gospodarka mieszkaniowa, Zamówienia publiczne  

Co u nas załatwisz?

Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, Decyzję celu publicznego, Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Decyzję na wycinkę drzew, Deklarację opłaty śmieciowej, Decyzję środowiskową, Podział nieruchomości, Decyzję rozgraniczeniową, Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Warunki wykonania zjazdu z drogi gminnej, Warunki określające odległość posadowienia ogrodzenia, Wniosek o przydział lokalu komunalnego – socjalnego. Zgłoszenie działalności gospodarczej, Zgłoszenie działalności regulowanej, Pozwolenia na taksówkę, Uzgodnienie przystanków, Organizacja przetargów, Prowadzenie inwestycji.

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Tomasz Rachwał
 2. Agnieszka Pagór
 3. Krzysztof Tarapacz
 4. Sylwia Chuma
 5. Adriana Sieradzka-Książek
 6. Andżelika Musiał
 7. Marlena Tabor

 


 

Pliki do pobrania:

 

 


 

 


Kierownictwo Urzędu Gminy

Marek Szopa - Burmistrz Miasta i Gminy

Grzegorz Janus - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Teresa Kmera - Skarbnik Gminy


Konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Książu Wielkim:

10 8591 0007 0180 0000 0013 0003 KBS/ O Książ Wielki


 

Opłaty skarbowe:

 

Opłatę skarbową można dokonywać bezpośrednio w formie bezgotówkowej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Książu Wielkim.

 

Lp. Nazwa Opłata
1. Poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł
2. Pełnomocnictwo 17 zł
3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem 21 zł
4. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego 17 zł
5. Sporządznie aktu małżeństwa 84 zł
6. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł
7.

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści

aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł
8. Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego 39 zł
9. Testament 22 zł
10. Decyzja o zmianie nazwiska, imienia 37 zł
11.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

małżeństwa za granicą

38 zł
12. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł
13. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł
14.

Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego

wpisach lub o ich braku, zaginięciu lub zniszczeniu

24 zł
15. Pozostałe zaświadczenia 26 zł
16.

Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych

dowodów osobistych

17 zł
17.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.