GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Na podstawie Umowy nr 296/OPS/2023 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 59.445,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych  00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej,  w tym kwotę:

- 46 024 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;

- 13 421 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.  

Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej  na  wydatki bieżące Ośrodka określone  w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Całkowity koszt utrzymania OPS  w roku 2023                             600.268,00 zł

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa              59.445,00 zł

 - środki własne gminy                                                                  540.823,00 zł

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.