GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie  Aneksu Nr 2/2023  z dnia  08 września 2023 roku  do Umowy Nr 68/OPS/D/2023 z dnia 25-01-2023r., Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w  wysokości  93 521 (słownie:  dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych) , w   tym:                                                                                                                                                                                                                     

-kwota  23 380  zł (słownie:  dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) stanowi zwiększenie dotacji o 20% z tytułu spełnienia warunków określonych w pkt 5 załącznika nr 1 do  w/w umowy.”.                  

Wartość zadania  na rok 2023 wynosi                                                          116.901,25 zł

- kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa                              93.521,00 zł

- środki własne gminy                                                                                         23.380,25 zł

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Czytaj więcej...

Pomoc społeczna

znaki strona www

Na podstawie Umowy nr 296/OPS/2023 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 59.445,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych  00/100)  w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej,  w tym kwotę:

- 46 024 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;

Czytaj więcej...

Asystent

znaki strona www

Okres realizacji od  6 marca 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Numer umowy: 45/WP/2023/FS

W ramach Programu Gmina  Książ Wielki  ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymała    437.302,20 zł  na realizację usług asystencji osobistej  oraz  8.746,04 zł na koszty związane z obsługą Programu.

Całkowity koszt zadania:  446.048,24 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie  usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych .

Program ma  zapewnić :

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności przez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;

3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.