GMINA KSIĄŻ WIELKI

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). 

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie Aneksu Nr 2/2021  z dnia  17 września 2021r. do  Umowy nr 1/2021 z dnia  13 stycznia 2021, zmienionej Aneksem Nr 1/2021 roku z dnia  25 czerwca 2021 r. Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości    90. 174,00 zł.

Całkowity koszt zadania  na rok 2021 wynosi                                      112.717,50 zł

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa                     90.174,00 zł

- środki własne gminy                                                                          22.543,50 zł

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.

 -   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących Ośrodka.

Na podstawie  Umowy nr 511/OPS/2021 z dnia  10 września 2021 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                 w wysokości  3.452,00 zł.

Wartość  zadania za okres przyznania dotacji tj. od dnia  01.01.2021 r. do dnia 29-05-2021r.  wynosi    4.323,85 zł.

znaki strona www

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdział 85214 § 2030 klasyfikacji budżetowej/budżet zadaniowy: 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej/.

Dotacja celowa  przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjanta dotacji polegającego na  przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, poprzez dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, które miało miejsce w dniu 24 czerwca 2021r. (ulewny deszcz, gradobicie).

Na podstawie  Umowy nr 626/OPS/2021 z dnia 10 września 2021 roku  Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego w wysokości  197.169,00 zł  .

Całkowita wartość zadania wynosi  246.462,00 zł.

Wieloletni rządowy program  „Posiłek  w  szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym ze środków  budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „ Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku  2020 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”  w wysokości  88.480,00 zł.

Całkowity koszt zadania  w roku  2020 wyniósł                            110.600,00 zł

w tym

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa              88.480,00 zł

- środki własne gminy                                                                            22.120,00 zł

 

Wieloletni rządowy program  „Posiłek  w  szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowywanym ze środków  budżetu państwa.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „ Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów jak i osób starszych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W roku  2019 Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Książ Wielki na dofinansowanie  realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”  w wysokości 67.609,00 zł.

 

Całkowity koszt zadania w roku  2019  wyniósł                                84.511,25 zł

w tym

- wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa              67.609,00 zł

- środki własne gminy                                                                            16.902,25 zł

znaki strona www

 

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).  

Celem dotacji  jest  zapewnienie  obsługi  zadań zleconych, o których mowa w  art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20  ustawy  o pomocy społecznej tj.

 -   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

-    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

-    dożywianie dzieci;

 -   przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

 -   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.